Shaykh Khatri performs wudu from Jessica Rugg on Vimeo.